Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN CONNACTIVITY

Inschrijvingen voor open trainingen:
De inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst geboekt. In verband met de effectiviteit bestaan de groepen per training in de regel uit niet meer dan 10 personen. Inschrijvingen voor open trainingen kunnen telefonisch en/of schriftelijk geschieden. Na een telefonische aanmelding bevestigt Connactivity deze schriftelijk aan de opdrachtgever binnen 7 dagen. Reserveringen voor deelname aan open trainingen blijven geldig tot 8 dagen na de datum van aanmelding.

Inschrijvingen voor interne (in-company) trainingen:
Planning van trainingsdagen geschiedt in nauw overleg met de opdrachtgever, die binnen 8 dagen na ontvangst van de voorgestelde data deze schriftelijk accordeert. De inschrijvingen worden per training schriftelijk door de opdrachtgever gedaan, minimaal 5 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag.

Uitnodigingen aan de deelnemers:
Uitnodigingen aan de deelnemers worden, voor zover mogelijk, 4 weken voor aanvang van een training verzonden naar de opdrachtgever.

Trainingstijden:
De trainingsdagen duren van 9.00 tot 17.00 uur tenzij afwijkende tijden voor een training schriftelijk zijn overeengekomen.

Facturering en betaling:
Het factuurbedrag wordt verhoogd met de verschuldigde B.T.W. Het totale factuurbedrag dient voor aanvang van de eerste trainingsdag of de training voldaan te zijn.

Wijzigingen:
Connactivity streeft ernaar geplande trainingen op de gestelde data uit te voeren.

Connactivity behoudt zich het recht voor een geplande open training te annuleren of te verzetten als er minder dan 7 deelnemers aangemeld en ingeschreven zijn. In dit geval wordt de opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training geïnformeerd door Connactivity.

Connactivity behoudt zich het recht voor deelnemers de toegang tot de training te ontzeggen indien zij één of meerdere trainingsdagen hebben gemist.

Intellectuele eigendomsrechten:
Connactivity behoudt zich daarom alle rechten voor van intellectuele Alle intellectuele eigendomsrechten van de door of namens Connactivity aangeboden trainingen behoren bij Connactivity en blijven ook na het uitvoeren van trainingen onverkort bij Connactivity berusten. eigendommen met betrekking tot de door Connactivity verschafte leermiddelen en/of trainingsmateriaal.

Anders dan Connactivity - waaronder ook nadrukkelijk begrepen de deelnemers - is geen partij t gerechtigd leermiddelen en/of trainingsmateriaal dat aan hen is uitgereikt bij of voor of na afloop van een training commercieel op welke wijze dan ook en voor wiens rekening dan ook te (laten) verveelvoudigen en te exploiteren.

Annuleren/beëindigen/verzetten/vervangen:
Kosten van annulering voor deelname aan open trainingen:

1. Binnen vier weken voor aanvang van de eerste dag bedragen de kosten 50% (zegge vijftig procent) van het factuurbedrag voor de training.

2. Bij niet verschijnen bij de training bedragen de kosten 100% (zegge honderd procent) van het factuurbedrag voor de training;

3. Bij voortijdig beëindigen van de training bedragen de kosten 100% (zegge honderd procent) van het factuurbedrag van de training;

Deelname door een deelnemer aan een training verzetten naar een latere c.q. andere training is kosteloos tot 2 weken voor aanvang van de training. Vervanging van een deelnemer door een andere deelnemer met een soortgelijke functie is kosteloos.

Kosten van annulering van dagen van interne trainingen:

1. Binnen vier weken voor aanvang van de eerste dag bedragen de kosten 50% (zegge vijftig procent) van het factuurbedrag voor de training.

2. Bij voortijdig beëindigen van de training bedragen de kosten 100% (zegge honderd procent) van het factuurbedrag van de training;

Vervanging van deelnemers tijdens de looptijd van de training is niet mogelijk.

Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van Connactivity wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  1. redelijke kosten die de klant van [invullen bedrijfsnaam] zou moeten maken om de prestatie van [invullen bedrijfsnaam] aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze leveringsvoorwaarden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant van [invullen bedrijfsnaam] aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid van Connactivity voor indirecte schade en gevolgschade is uitgesloten.

De hiervoor genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Connactivity.

 

Utrecht,  november 2014

 

ACTUEEL